odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Sposób realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2015

W dniu 13 maja br. zorganizowana została konferencja pod hasłem „Przyszłość Odnowy Wsi”, na którą zostali zaproszeni m.in. samorządowcy z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele województw zajmujących się odnową wsi – dolnośląskiego, opolskiego. Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz odnowy wsi z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 przedstawił członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar. O perspektywach odnowy wsi i problemach jakie stają przed obszarami wiejskimi, mówił Ryszard Wilczyński wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Podczas spotkania programy odnowy zaprezentowali także reprezentanci województwa: opolskiego – Mariola Szachowicz, z-ca dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dolnośląskiego – Anna Malinowska zajmująca się dolnośląską odnową wsi. Swoje doświadczania z wdrażaniem odnowy wsi przedstawiali także wójtowie gmin – Marek Chmielewski (gmina Dzierżoniów, Dolny Śląsk) i Wiesław Kapel (gmina Lubaczów). Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie oddolnego procesu odnowy wsi, instrumentów wsparcia sołectw, a także sposobu na aktywizację mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz swoich miejscowości.

W dniach 10-12 czerwca br. Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 zorganizował podróż studyjną po terenie województwa opolskiego. Podczas trzydniowej wizyty 42 osoby – liderzy sołeckich grup odnowy, sołtysi, pracownicy urzędów gmin i wójtowie – zapoznali się na terenie Opolszczyzny z procesem odnowy wsi w miejscowościach, które tym programem zajmują się od kilkunastu lat. Wizyta miała na celu również zdobycie jak największej wiedzy na temat wykonanych w województwie opolskim projektów, które później można realizować na terenie podkarpackich wsi.

Na podstawie uchwały Nr 49/1075/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2015 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, ogłoszony został nabór wniosków o pomoc finansową. Swoje aplikacje złożyło 81 gmin.

Po ocenie wniosków pomoc finansowa została przyznana 81 gminom (na kwotę 795 754,11 zł) – Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr X/190/15 z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiej Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w roku 2015. Ostatecznie, po realizacji i rozliczeniu wypłacono pomoc finansową dla 80 gmin na kwotę 773 424,05 zł (oszczędności w realizacji zadań i rezygnacja jednego samorządu z wykonania umowy za porozumieniem stron).

Trzem gminom realizującym zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w 2015 r., które nie złożyły rozliczeń w pierwotnie wyznaczonym terminie do dnia 30 października br. Uchwałą Nr 115/2466/15 z dnia 17 listopada 2015 r. zezwolono na zakończenie realizacji zadania w ramach PPOW 2011-2016 w terminie do 18 listopada br.

Realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mieszkańcy przepracowali nieodpłatnie na rzecz swoich miejscowości 4 598,5 godzin. Jest to istotny element Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań. Dodatkowo współpraca wszystkich organizacji działających na wsi ożywia życie wspólnotowe, poczucie więzi i odpowiedzialności za miejscowość.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2015 z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

 
L.p. Gmina Sołectwo Nazwa zadania / numer umowy Kwota pomocy finansowej
1.

Besko

Besko

Dni Beska-sposobem na wzmocnienie integracji mieszkańców

OW-IX.072.3.10.1.2015

10 000,00

 2.

Błażowa

Futoma

Twórzmy wraz z wolontariatem bazę do rozwoju turystyki i rekreacji w naszej „małej Ojczyźnie”

OW-IX.072.3.10.2.2015

10 000,00

 3.

Bojanów

Bojanów nad Rzeką

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojanów
za Rzeką

OW-IX.072.3.10.3.2015

8 575,00

 4.

Borowa

Pławo

Zagospodarowanie terenu i poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Pławie

OW-IX.072.3.10.4.2015

10 000,00

 5.

Chmielnik

Chmielnik

Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia do pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w Chmielniku

OW-IX.072.3.10.5.2015

10 000,00

 6.

Cieszanów

Kowalówka

Budowa boiska wraz z ogrodzeniem
w Kowalówce

OW-IX.072.3.10.6.2015

10 000,00

 7.

Cmolas

Ostrowy Baranowskie

Wykonanie trybuny wolnostojącej na stadionie sportowym
w Ostrowach Baranowskich

OW-IX.072.3.10.7.2015

10 000,00

 8.

Dębica

Stobierna

Wykonanie i zamontowanie ławeczek przy ścieżkach spacerowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie folderów w sołectwie Stobierna

OW-IX.072.3.10.8.2015

5 336,10

 9.

Dębowiec

Dębowiec

Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu – roboty ogólnobudowlane – etap I.

OW-IX.072.3.10.9.2015

10 000,00

 10.

Dukla

Mszana

Przystanek turystyczny Mszana

OW-IX.072.3.10.10.2015

9 407,00

 11.

Dydnia

Obarzym

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy wiejskiej i Centrum Informacji turystycznej w Obarzymie

OW-IX.072.3.10.11.2015

10 000,00

 12.

Dzikowiec

Kopcie

Remont drogi gminnej w Kopciach

OW-IX.072.3.10.12.2015

10 000,00

 13.

Frysztak

Frysztak

Modernizacja na terenie Sołectwa Frysztak-(ułożenie nawierzchni bitumicznej)

OW-IX.072.3.10.13.2015

10 000,00

 14.

Gać

Białoboki

Utworzenie miejsc parkingowych przy szkole Podstawowej w Białobokach

OW-IX.072.3.10.14.2015

10 000,00

 15.

Głogów Małopolski

Zabajka

Zakup i montaż trybun przy boisku sportowym w Zabajce

OW-IX.072.3.10.15.2015

10 000,00

 16.

Gorzyce

Gorzyce

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pączek Gorzycki

OW-IX.072.3.10.16.2015

10 000,00

 17.

Grodzisko Dolne

Grodzisko

Remont utwardzonego placu obok cmentarza w Grodzisku Dolnym pod ogólnodostępne miejsca parkingowe

OW-IX.072.3.10.17.2015

9 182,00

 18.

Haczów

Jabłonica Polska

Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej – wyłożenie schodów płytkami

OW-IX.072.3.10.18.2015

10 000,00

 19.

Hyżne

Nieborów

Remont istniejącego ujęcia wody wraz
z zagospodarowaniem terenu etap III

OW-IX.072.3.10.19.2015

10 000,00

 20.

Iwierzyce

Olchowa

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej

OW-IX.072.3.10.20.2015

9 977,25

 21.

Jarocin

Majdan Golczański

Organizacja pikniku rodzinnego oraz przystosowanie placu rekreacyjno-sportowego do przeprowadzania imprez

OW-IX.072.3.10.21.2015

4 365,80

 22.

Jarosław

Morawsko

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko

OW-IX.072.3.10.22.2015

9 943,12

 23.

Jasło

Gorajowice

Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Gorajowicach

OW-IX.072.3.10.23.2015

10 000,00

 24.

Jaśliska

Szklary

Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej

OW-IX.072.3.10.24.2015

8 130,00

 25.

Jawornik Polski

Manasterz

Budowa parkingu przy OSP
w m. Manasterz

OW-IX.072.3.10.25.2015

10 000,00

 26.

Jeżowe

Nowy Nart

Prace wykończeniowe w budynku szatniowym w Nowym Narcie

OW-IX.072.3.10.26.2015

10 000,00

 27.

Kańczuga

Siedleczka

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego
w m. Siedleczce

OW-IX.072.3.10.27.2015

10 000,00

 28.

Kolbuszowa

Nowa Wieś

Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich

OW-IX.072.3.10.28.2015

9 751,90

 29.

Komańcza

Turzańsk

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku

OW-IX.072.3.10.29.2015

10 000,00

 30.

Korczyna

Korczyna

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół dworku gen. Szeptyckiego

OW-IX.072.3.10.30.2015

10 000,00

 31.

Krasne

Malawa

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie

OW-IX.072.3.10.31.2015

9 961,77

 32.

Krzeszów

Bystre

Budowa boiska sportowego
z zapleczem technicznym

OW-IX.072.3.10.32.2015

10 000,00

 33.

Kuryłówka

Dąbrowica

Budowa siłowni zewnętrznej
w Dąbrowicy

OW-IX.072.3.10.33.2015

7 695,50

 34.

Lubaczów

Basznia Dolna

Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej

OW-IX.072.3.10.34.2015

10 000,00

 35.

Lubenia

Straszydle

Naprawa infrastruktury drogowej sołectwa Straszydle

OW-IX.072.3.10.35.2015

8 326,84

 36.

Łańcut

Kraczkowa

Zakup podłogi tanecznej oraz wiaty przystankowej

OW-IX.072.3.10.36.2015

10 000,00

 37.

Markowa

Markowa

Remont Grzybka przy Centrum Kultury Gminy Markowa

OW-IX.072.3.10.37.2015

10 000,00

 38.

Medyka

Medyka

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce- kontynuacja

OW-IX.072.3.10.38.2015

10 000,00

 39.

Miejsce Piastowe

Głowienka

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience

OW-IX.072.3.10.39.2015

9 527,00

 40.

Mielec

Rzędzianowice

Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rzędzianowicach

OW-IX.072.3.10.40.2015

10 000,00

 41.

Niwiska

Kosowy

Wykonanie klimatyzacji
w budynku remizy OSP
w Kosowach

OW-IX.072.3.10.41.2015

10 000,00

 42.

Nowa Dęba

Tarnowska Wola

Dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie Szkoły Podstawowej
w Tarnowskiej Woli oraz zagospodarowanie przestrzeni

OW-IX.072.3.10.42.2015

8 671,50

 43.

Nowa Sarzyna

Jelna

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jelna

OW-IX.072.3.10.43.2015

10 000,00

 44.

Nowy Żmigród

Skalnik

Zagospodarowanie terenu-wykonanie nawierzchni chodnika, dojścia i dojazdu do szkoły

OW-IX.072.3.10.44.2015

10 000,00

45.

Nozdrzec

Hłudno

Remont świetlicy oraz sali tanecznej w budynku OSP w Hłudnie

OW-IX.072.3.10.45.2015

10 000,00

 46.

Olszanica

Uherce Mineralne

Podniesienie standardu w Wiejskim Domu Kultury w Uhercach Mineralnych

OW-IX.072.3.10.46.2015

9 992,37

 47.

Orły

Hnatkowice

Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Hnatkowice

OW-IX.072.3.10.47.2015

7 629,00

 48.

Ostrów

Skrzyszów

Wykonanie projektu chodnika Skrzyszów-centrum

OW-IX.072.3.10.48.2015

9 775,00

 49.

Padew Narodowa

Piechoty

Budowa boiska sportowego
w miejscowości Piechoty

OW-IX.072.3.10.49.2015

10 000,00

 50.

Pawłosiów

Tywonia

Ogrodzenie boiska sportowego

OW-IX.072.3.10.50.2015

10 000,00

 51.

Pilzno

Strzegocice

Remont Sali w budynku OSP Strzegocice oraz odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Strzegocice-Etap II

OW-IX.072.3.10.51.2015

9 790,00

 52.

Pruchnik

Świebodna

Wykonanie oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Świebodna (stacja transformatorowa Świebodna 3, obw. Nr 1)

OW-IX.072.3.10.52.2015

10 000,00

 53.

Przecław

Łączki Brzeskie

Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej-etap II

OW-IX.072.3.10.53.2015

10 000,00

 54.

Przeworsk

Nowosielce

Remont obiektu użyteczności publicznej – WDK i podłogi grzybka tanecznego

OW-IX.072.3.10.54.2015

10 000,00

 55.

Radymno

Sośnica

Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy

OW-IX.072.3.10.55.2015

10 000,00

 56.

Rokietnica

Rokietnica

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy

OW-IX.072.3.10.56.2015

10 000,00

 57.

Ropczyce

Niedźwiada

Z folklorem na co dzień

OW-IX.072.3.10.57.2015

9 000,00

 58.

Rymanów

Klimkówka

Remont Domu Ludowego
w Klimkówce

OW-IX.072.3.10.58.2015

10 000,00

 59.

Sanok

Strachocin

Instalacja klimatyzacji dla Sali widowiskowo-tanecznej

OW-IX.072.3.10.59.2015

10 000,00

 60.

Sędziszów Małopolski

Góra Ropczycka

Budowa chodnika dla pieszych w Górze Ropczyckiej od Kościoła w kierunku na Domaradz położonego na działkach o nr ewid. 198/1

OW-IX.072.3.10.60.2015

10 000,00

 61.

Solina

Terka

Budowa placu zabaw
w miejscowości Terka-etap II

OW-IX.072.3.10.62.2015

10 000,00

 62.

Strzyżów

Żyznów

Eko siłownia w Żyznowie

OW-IX.072.3.10.63.2015

10 000,00

 63.

Stubno

Gaje

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę Pani Władysławy Kaczor-sołectwa Gaje nr ewidencyjny 81

OW-IX.072.3.10.64.2015

10 000,00

 64.

Świlcza

Bratkowice

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice-Koniec

OW-IX.072.3.10.65.2015

10 000,00

 65.

Tarnowiec

Gąsówka

Wykonanie remontu łazienki i pomieszczeń świetlicy w Domu Ludowym w Gąsówce

OW-IX.072.3.10.66.2015

9 935,00

 66.

Tryńcza

Gniewczyna Łańcucka

Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok

OW-IX.072.3.10.67.2015

10 000,00

 67.

Trzebownisko

Nowa Wieś

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny188/5 zlokalizowanej w nowej wsi polegające na budowie mini parku przez mieszkańców wsi –Etap I

OW-IX.072.3.10.68.2015

10 000,00

 68.

Tuszów Narodowy

Babicha

Budowa budynku Szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha – etap II, częściowe roboty wykończeniowe

OW-IX.072.3.10.69.2015

10 000,00

 69.

Tyczyn

Matysówka

Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym
w Matysówce

OW-IX.072.3.10.70.2015

10 000,00

 70.

Ustrzyki Dolne

Bandrów Narodowy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bandrowie Narodowym i budowa ogrodzenia wokół parkingu przy świetlicy

OW-IX.072.3.10.71.2015

9 956,18

 71.

Wadowice Górne

Jamy

Remont szkoły podstawowej
w Jamach

OW-IX.072.3.10.72.2015

10 000,00

 72.

Wiśniowa

Wiśniowa

„Co z różańskimi wiatrakami”

OW-IX.072.3.10.73.2015

10 000,00

 73.

Wojaszówka

Odrzykoń

Modernizacja i doposażenie zaplecza sanitarno-socjalnego oraz pomieszczeń w Domu Kultury w Odrzykoniu- GCI

OW-IX.072.3.10.74.2015

10 000,00

 74.

Zagórz

Średnie Wielkie

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2257R
w miejscowości Średnie Wielkie

OW-IX.072.3.10.75.2015

10 000,00

 75.

Zaklików

Łysaków

Przebudowa drogi gminnej Łysaków-Stawki

OW-IX.072.3.10.76.2015

10 000,00

 76.

Zaleszany

Zbydniów

Zbydniów-Nasza Mała Ojczyzna

OW-IX.072.3.10.77.2015

10 000,00

 77.

Zarszyn

Pastwiska

Remont pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na magazyn w Domu Ludowym w Pastwiskach

OW-IX.072.3.10.78.2015

9 986,37

 78.

Zarzecze

Żurawiczki

Wykonanie elewacji wraz
z płytą odbojową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiczkach

OW-IX.072.3.10.79.2015


10 000,00
 79.

Żurawica

Wyszatyce

Przebudowa drogi gminnej działka nr 1656 Cerkiewna poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowej

OW-IX.072.3.10.80.2015

10 000,00

 80.

Żyraków

Straszęcin

Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy   dworku
w Straszęcinie-etap I

OW-IX.072.3.10.81.2015

8 509,35