odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Sposób realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2014

W dniu 5.02.2014 zorganizowana została konferencja otwierająca kolejny rok programu, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Sołeckich Grup Odnowy Wsi. Celem spotkania było zaprezentowanie osiągnięć i efektów Programu oraz przedstawienie oferty jaką Samorząd Województwa kieruje do dotychczasowych uczestników Programu, a także tych którzy zamierzali się do niego przyłączyć w 2014 roku.

W marcu 2014 r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla 15 nowych sołectw które przystąpiły do programu. 

Na podstawie uchwały Nr 343/8156/14 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie  Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu  Województwa Podkarpackiego w 2014 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 -2016, ogłoszony został nabór wniosków o pomoc finansową, w ramach którego 80 gmin z terenu województwa podkarpackiego, złożyło swoją aplikacje.

80 gminom przyznano pomoc finansowa na kwotę 799 407,85 zł. Po ocenie i rozliczeniu  wniosków ostatecznie pomoc finansową otrzymało 74 gminy  na kwotę 736 593,48 zł. Jedna z gmin zrezygnowała z podpisania umowy a 5 rozwiązało umowę za porozumieniem stron przed wykonaniem zadania.

Po raz pierwszy w tym roku Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił dać możliwość ubiegania się o większą kwotę pomocy finansowej (20 000,00 zł).

W ramach naboru, o dodatkową pomoc wnioskowało 11 gmin.  Wsparcie  otrzymały  gminy  Cieszanów, Zarszyn oraz Baligród, których zadania w sposób szczególny wykazywały dbałość o miejsca wspólne mieszkańców służące wspólnym  spotkaniom i spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców wsi.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLVIII/1028/14 z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej, zostały przyznane gminom środki na współfinansowanie zadań.

Realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mieszkańcy przepracowali nieodpłatnie na rzecz swoich miejscowości 4 538 godzin. Jest to istotny element  Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań. Dodatkowo współpraca wszystkich organizacji działających na wsi ożywia życie  wspólnotowe, poczucie więzi i odpowiedzialności za miejscowość.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2014 z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

 

 

Gmina

Sołectwo

Nazwa zadania / numer umowy

Kwota pomocy

finansowej

 1

Cieszanów

Nowe Sioło

Modernizacja Domu Strażaka w Nowym Siole poprzez wykonanie zaplecza kuchenno-sanitarnego

OW-IX.072.3.7.19.2014

14 500,00

Iwierzyce

Olchowa

Wzbogacenie centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Olchowa poprzez budowę altany z grillem, placu zabaw oraz utwardzenie miejsc parkingowych.

OW-IX.072.3.7.28.2014

8 164,70

Nowa Dęba

Tarnowska Wola

Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli

OW-IX.072.3.7.16.2014

9 972,26

 4

Dydnia

Niewistka

Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich.

OW-IX.072.3.7.23.2014

10 000,00

Jasło

Gorajowice

Ogrodzenie boiska sportowego i poprawa jego infrastruktury
OW-IX.072.3.7.69.2014

10 000,00

Jeżowe

Nowy Nart

Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nowym Narcie

OW-IX.072.3.7.60.2014

10 000,00

Olszanica

Uherce Mineralne

Podniesienie standardu w Wiejskim Domu Kultury w Uhercach Mineralnych

OW-IX.072.3.7.15.2014

9 993,75

Zarszyn

Pastwiska

Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Pastwiskach

OW-IX.072.3.7.54.2014

14 500,00

Krasne

Krasne

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Krasnem

OW-IX.072.3.7.34.2014

9 067,00

10

Orły

Hnatkowice

Budowa placu zabaw dla mieszkańców Hnatkowic

OW-IX.072.3.7.18.2014

10 000,00

11 

Jarosław

Morawsko

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko

OW-IX.072.3.7.22.2014

10 000,00

12 

Tyczyn

Matysówka

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Matysówce

OW-IX.072.3.7.42.2014

10 000,00

13 

Jawornik Polski

Manasterz

Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki miejscowości poprzez budowę ogrodzenia wokół budynku WDK i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

OW-IX.072.3.7.44.2014

10 000,00

14 

Baligród

Mchawa

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Mchawa – kontynuacja- prace fundamentowe i roboty murowane.

OW-IX.072.3.7.12.2014

19 840,08

15 

Mielec

Rzędzianowice

Modernizacja Ośrodka Zdrowia z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

OW-IX.072.3.7.70.2014

10 000,00

16 

Dębowiec

Dębowiec

Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu – wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

OW-IX.072.3.7.20.2014

7 296,00

17 

Frysztak

Frysztak

Piknik Smaków i Tradycji w Sołectwie Frysztak

OW-IX.072.3.7.58.2014

9 426,00

18 

Sokołów Małopolski

Trzebuska Kąty

Budowa chodnika w miejscowości Trzebuska Kąty

OW-IX.072.3.7.49.2014

10 000,00

19 

Ustrzyki Dolne

Bandrów Narodowy

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej i utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy wiejskiej w Bandrowie Narodowym

OW-IX.072.3.7.37.2014

6 350,79

20 

Tryńcza

Gniewczyna Łańcucka

Budowa grzybka tanecznego

OW-IX.072.3.7.73.2014

10 000,00

21 

Cmolas

Ostrowy Baranowskie

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Kościele w Ostrowach Baranowskich – Etap I

OW-IX.072.3.7.21.2014

10 000,00

22 

Gorzyce

Gorzyce

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Gorzycach

OW-IX.072.3.7.8.2014

10 000,00

23 

Niwiska

Kosowy

Wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach – II etap.

OW-IX.072.3.7.80.2014

5 000,00

24 

Krzeszów

Bystre

Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym

OW-IX.072.3.7.25.2014

10 000,00

25

Trzebownisko

Nowa Wieś

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 163m oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 158 zlokalizowanej w Nowej Wsi po scaleniu związanym z budową autostrady

OW-IX.072.3.7.35.2014

10 000,00

26 

Besko

Besko

Boisko sportowe – miejscem  rekreacji i integracji mieszkańców oraz wypoczynku dla turystów

OW-IX.072.3.7.31.2014

10 000,00

27 

Sędziszów Małopolski

Góra Ropczycka

Budowa chodnika przy drodze gminnej od drogi na Domaradz w kierunku Kościoła

OW-IX.072.3.7.76.2014

8 322,08

28 

Głogów Małopolski

Zabajka

Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Zabajce-etap III

OW-IX.072.3.7.2.2014

10 000,00

29 

Radymno

Sośnica

Budowa chodnika i zatoki przystankowej w Sośnicy

OW-IX.072.3.7.14.2014

10 000,00

30 

Ropczyce

Niedźwiada

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada – etap II

OW-IX.072.3.7.74.2014

10 000,00

31 

Tuszów Narodowy

Babicha

Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha-etap I

OW-IX.072.3.7.71.2014

10 000,00

32 

Fredropol

Fredropol

Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol-Etap II. Zakup i montaż trybuny

OW-IX.072.3.7.50.2014

10 000,00

33 

Tarnowiec

Gąsówka

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym pod rekreacje i wypoczynek

OW-IX.072.3.7.46.2014

9 565,38

34 

Chmielnik

Chmielnik

Modernizacja pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w miejscowości Chmielnik

OW-IX.072.3.7.32.2014

10 000,00

35 

Kańczuga

Siedleczka

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedleczka związanych z działalnością społeczno-kulturalną mieszkańców

OW-IX.072.3.7.7.2014

10 000,00

36

Kuryłówka

Dąbrowica

Remont pomieszczeń remizy OSP w Dąbrowicy z doposażeniem

OW-IX.072.3.7.30.2014

9 900,00

37 

Dębica

Stobierna

Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna – etap II

OW-IX.072.3.7.24.2014

10 000,00

38 

Sanok

Strachocina

Remont świetlicy wiejskiej w Strachocinie

OW-IX.072.3.7.6.2014

10 000,00

39 

Przecław

Łączki Brzeskie

Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

OW-IX.072.3.7.65.2014

9 999,36

40 

Markowa

Markowa

Montaż tablic informacyjno-historycznych we wsi Markowa

OW-IX.072.3.7.61.2014

7 125,00

41 

Nozdrzec

Hłudno

Montaż klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie

OW-IX.072.3.7.41.2014

10 000,00

42 

Żyraków

Straszęcin

Budowa kompleksu rekreacji i spotkań w Straszęcinie – III etap

OW-IX.072.3.7.43.2014

10 000,00

43

Pilzno

Strzegocice

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zestaw zabawowy oraz odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Strzegocice – Etap I

OW-IX.072.3.7.67.2014

10 000,00

44 

Łańcut

Kraczkowa

Zakup wiat przystankowych, namiotów handlowych oraz kompletów biesiadnych

OW-IX.072.3.7.55.2014

10 000,00

45 

Zarzecze

Żurawiczki

Budowa miejsc postojowych

OW-IX.072.3.7.1.2014

10 000,00

46 

Jarocin

Majdan Golczański

Organizacja dwóch pikników rodzinnych oraz przystosowanie placu rekreacyjno-sportowego do przeprowadzania imprez

OW-IX.072.3.7.47.2014

9 988,88

47 

Medyka

Medyka

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce

OW-IX.072.3.7.5.2014

10 000,00

48 

Pawłosiów

Tywonia

Utworzenie zaplecza sanitarno-gospodarczego

OW-IX.072.3.7.39.2014

10 000,00

49

Stubno

Gaje

Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym- sołectwo Gaje

OW-IX.072.3.7.3.2014

9 325,00

50 

Dukla

Mszana

Wykonanie podbitki i zagospodarowanie obejścia przy Domu Ludowym w Mszanie

OW-IX.072.3.7.53.2014

10 000,00

51 

Hyżne

Nieborów

Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu ETAP II

OW-IX.072.3.7.57.2014

10 000,00

52 

Lubaczów

Basznia Dolna

Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez rozbudowę placu grillowego oraz otoczenia – etap III

OW-IX.072.3.7.59.2014

10 000,00

53 

Sieniawa

Leżachów

Utworzenie centrum kulturalnego sołectwa Leżachów poprzez uporządkowanie placu szkolnego

OW-IX.072.3.7.64.2014

10 000,00

54 

Wojaszówka

Odrzykoń

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz wymiana stolarki drzwiowej w Domu Kultury w Odrzykoniu

OW-IX.072.3.7.62.2014

10 000,00

55 

Gać

Białoboki

Zakup działki nr 1000 położonej w Białobokach wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym z przeznaczeniem na cele publiczne

OW-IX.072.3.7.38.2014

10 000,00

56 

Radomyśl nad Sanem

Witkowice

Doposażenie budynku Domu Ludowego w miejscowości Witkowice w niezbędny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie otoczenia budynku –Etap II

OW-IX.072.3.7.29.2014

9 928,00

57 

Wadowice Górne

Jamy

Wyposażenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jamy

OW-IX.072.3.7.10.2014

10 000,00

58 

Żurawica

Wyszatyce

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1786 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

OW-IX.072.3.7.9.2014

10 000,00

59 

Korczyna

Korczyna

Oświetlenie ulicy Parkowej w Korczynie

OW-IX.072.3.7.11.2014

10 000,00

60 

Borowa

Pławo

Remont placu przy Domu Ludowym w Pławie

OW-IX.072.3.7.75.2014

9 871,19

61 

Błażowa

Futoma

Dni Futomy połączone z jubileuszem rzeźbiarza rodaka Antoniego Rząsy
OW-IX.072.3.7.79.2014

10 000,00

62 

Jedlicze

Poręby

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Porębach

OW-IX.072.3.7.77.2014

9 250,00

63 

Kolbuszowa

Nowa Wieś

Wykonanie wiejskiego centrum rekreacji
i wypoczynku w Nowej Wsi

OW-IX.072.3.7.4.2014

9 933,90

64 

Nowa Sarzyna

Jelna

Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna -etap II

OW-IX.072.3.7.68.2014

9 999,99

65 

Przeworsk

Nowosielce

Wykonanie nawierzchni i prac wykończeniowych na parkingu przed WDK w Nowosielcach- Etap II

OW-IX.072.3.7.48.2014

10 000,00

66 

Zagórz

Średnie Wielkie

Budowa wiaty rekreacyjnej BACÓWKA wraz z grillem w miejscowości Średnie Wielkie

OW-IX.072.3.7.13.2014

9 935,12

67 

Zaleszany

Zbydniów

Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna

OW-IX.072.3.7.17.2014

10 000,00

68 

Haczów

Jabłonica Polska

Wykonanie drogi gminnej „Do stadionu”

OW-IX.072.3.7.27.2014

9 664,57

69 

Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne

Odrestaurowanie miejsca pamięci oraz mogił zasłużonych na cmentarzu w Grodzisku Dolnym

OW-IX.072.3.7.45.2014

10 000,00

70 

Pruchnik

Świebodna

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Świebodnej – remont sceny zewnętrznej, zadaszenie grilla, remont parkingu

OW-IX.072.3.7.52.2014

10 000,00

71

Rymanów

Klimkówka

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce

OW-IX.072.3.7.40.2014

9 900,00

72 

Wiśniowa

Różanka

560 lat samorządu wiejskiego w Różance
OW-IX.072.3.7.36.2014

10 000,00

73 

Rokietnica

Rokietnica

Przygotowanie terenu pod budowę projektowanego parkingu przy kaplicy cmentarnej w m. Rokietnica

OW-IX.072.3.7.56.2014

10 000,00

74 

Brzozów

Grabownica Starzeńska

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

OW-IX.072.3.7.26.2014

9 774,43