odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

 Sposób realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2013

W 2013 r. zostało przeprowadzonych 12 dwudniowych warsztatów szkoleniowych, podczas których zostały przeszkolone 42 sołeckie grupy odnowy, wybrane podczas Zebrania Wiejskiego. W skład sołeckiej grupy odnowy wchodzi zazwyczaj około 10 osób – naturalnych liderów społeczności wiejskiej oraz reprezentantów najważniejszych wiejskich organizacji (OSP, KGW, stowarzyszenia, itp.). Efektem warsztatów było powstanie 42 Sołeckich Strategii Odnowy Wsi, czyli dokumentów koniecznych do zaplanowania i realizacji procesu odnowy wsi.   

Na podstawie uchwały Nr 213/5025/13 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie  Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu  Województwa Podkarpackiego w 2013 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, ogłoszony został pierwszy nabór do składania wniosków o pomoc finansową w którym udział zgłosiło 37 gmin z terenu województwa podkarpackiego, wskazując po jednym sołectwie z każdej gminy. Ostatecznie dotacje na realizacje zadań uzyskało 36 gmin na sumę 343 033,75 zł.

 

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2013 roku w I naborze Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

 

  Lp.

Nazwa podmiotu/Gmina

Nazwa zadania

Kwota  przekazanej dotacji

1

Baligród

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Mchawa – prace fundamentowe

10 000,00

2

Besko

Twoja przestrzeń rekreacji – budowa siłowni plenerowej w miejscowości Besko

8 809,10

3

Błażowa

Przebudowa nawierzchni drogi w Futomie

10 000,00

4

Chmielnik

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Chmielnik

10 000,00

5

Dębica

Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna

8 563,32

6

Dębowiec

Wykonanie projektu technicznego chodnika przy drodze powiatowej nr 1882 R (droga przez wieś) w Dębowcu

10 000,00

7

Dukla

Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Mszanie

10 000,00

8

Fredropol

Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – etap I

10 000,00

9

Frysztak

Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku – etap I

10 000,00

10

Gać

Integracja społeczności lokalnej poprzez dbałość o kulturę materialną i niematerialną wsi Białoboki – cd.

4 918,30

11

Głogów Małopolski

Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Zabajce – etap II

10 000,00

12

Gorzyce

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gorzyce wraz z remontem zaplecza kuchennego

8 872,00

13

Grodzisko Dolne

Remont odcinka drogi nr 10 4570R -  „Cmentarna” i odcinka drogi nr 10 4569R „Za pocztą”

10 000,00

14

Jarocin

Wykonanie tablic informacyjnych służących do umieszczania ogłoszeń i zaproszeń na imprezy, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia imprezy

9 833,88

15

Kańczuga

Zakup wyposażenia AGD do kuchni w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

10 000,00

16

Korczyna

Przebudowa świetlicy OSP Korczyna – Sporne

7 697,00

17

Krzeszów

Budowa placu zabaw dla dzieci – II etap

10 000,00

18

Lubaczów

Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez rozbudowę placu grillowego oraz otoczenia – etap II

10 000,00

19

Markowa

Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze – Obchody Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej w Markowej

9 972,85

10

Medyka

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce

10 000,00

21

Ostrów

Zagospodarowanie terenu obok budynku OSP w Skrzyszowie na cele sportowo-rekreacyjne – etap I

10 000,00

22

Przecław

Park Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy nad Potokiem w Łączkach Brzeskich – etap II – Plac zabaw

10 000,00

23

Radymno

Remont budynku świetlicy w Sośnicy

10 000,00

24

Rokietnica

Urządzenie terenu przy cmentarzu w m. Rokietnica 

10 000,00

25

Ropczyce

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada

9 871,06

26

Rymanów

Remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce

10 000,00

27

Sieniawa

Wyposażenie Domu Ludowego w m. Leżachów

9 966,00

28

Sędziszów Małopolski

Remont chodnika w Górze Ropczyckiej łączącego drogi gminne położone na działkach o nr ew. 632/13 i 632/110

8 857,17

29

Strzyżów

Remont budynku Domu Ludowego w Strzyżowie

10 000,00

30

Świlcza

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Zastawie I

8 675,26

31

Trzebownisko

Dzień dobrego sąsiada

7 000,00

32

Wojaszówka

Remont schodów wejściowych w budynku Domu Kultury w Odrzykoniu

10 000,00

33

Zagórz

Wymiana okien oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie

9 997,81

34

Zaleszany

Nasza mała ojczyzna – Zbydniów

10 000,00

35

Żurawica

Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszatyce

10 000,00

36

Żyraków

Budowa kompleksu spotkań i rekreacji w Straszęcinie – II etap

10 000,00

RAZEM

329 736,45 zł

 

W dniu 18 czerwca 2013 roku ogłoszony został II nabór wniosków w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 udział w programie zgłosiło 35 gmin z terenu województwa podkarpackiego. W sumie pomoc finansową na realizacje zadań uzyskało 34 gminy w łącznej kwocie 329 736,45 zł.

 

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2013 roku w II naborze Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

 

  Lp.

Nazwa podmiotu/Gmina

Nazwa zadania

Kwota  przekazanej dotacji

1

Borowa

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Domu Ludowego w Pławie poprzez remont schodów

9 966,73

2

Brzozów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w Grabownicy Starzeńskiej

10 000,00

3

Cieszanów

Prace remontowe świetlicy wiejskiej w Kowalówce – etap I

9 290,00

4

Cmolas

Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu i obiektów małej architektury oraz zakup kosiarki

9 480,00

5

Dydnia

Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji wiejskich

10 000,00

6

Dzikowiec

Wykonanie remontu budynku szatni dla sportowców w Kopciach

10 000,00

7

Hyżne

Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu

9 992,73

8

Jaśliska

I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach

7 471,79

9

Jeżowe

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

10 000,00

10

Kolbuszowa

Adaptacja Sali na potrzeby sołtysówki, Koła Gospodyń Wiejskich Nowej Wsi oraz Kapeli Ludowej JACISKA

9 899,22

11

Kołaczyce

Odnowienie rowów wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Sowina

10 000,00

12

Krasne

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie

7 862,88

13

Kuryłówka

Budowa placu zabaw w Dąbrowicy na działce 273/8

9 975,30

14

Leżajsk

Budowa altany rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej

9 145,00

15

Lubenia

Naprawa infrastruktury drogowej sołectwa Straszydle poprzez utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Straszydle

9 998,05

16

Łańcut

Kraczkowska zagroda regionalna – wykonanie planu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zagrodę, remont ogrodzenia oraz prace renowacyjne przy zgromadzonych eksponatach

9 968,36

17

Mielec

Remont budynku komunalnego LKS Rzędzianowice

10 000,00

18

Niwiska

Wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach – I etap

10 000,00

19

Nowa Sarzyna

Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna

9 540,86

20

Nowy Żmigród

Rewitalizacja działek nr 467, 477 wraz z położonymi na nich budynkami w Skalniku

10 000,00

21

Nozdrzec

Odnowa kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie

8 774,21

22

Pawłosiów

Orynnowanie grzybka, odprowadzenie wody deszczowej, ułożenie kostki brukowej wokół grzybka

9 109,91

23

Przeworsk

Zakup działki i utwardzenie placu przed budynkiem WDK Nowosielce

10 000,00

24

Radomyśl nad Sanem

Doposażanie budynku Domu Ludowego w miejscowości Witkowice w niezbędny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie otoczenia budynku

9 438,70

25

Sanok

Poprawa wyposażenia stadionu sportowego w Strachocinie w gminie Sanok

10 000,00

26

Sokołów Małopolski

Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebuska Kąty

10 000,00

27

Solina

Budowa placu zabaw w miejscowości Terka

10 000,00

28

Stubno

Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Gajach (obecnie zadaszenie)

10 000,00

29

Tarnowiec

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i przebudowa instalacji gazowej w Domu Ludowym w Gąsówce

9 822,75

30

Tyczyn

Zakup oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości Borek Stary

9 999,96

31

Wadowice Górne

Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Jamach

10 000,00

32

Wiśniowa

Budowa zbiornika wodnego na wodę pitną dla mieszkańców wsi Różanka

10 000,00

33

Zaklików

Modernizacja drogi nr 267 w miejscowości Łysaków – etap pierwszy

10 000,00

34

Zarzecze

Budowa miejsc postojowych

10 000,00

RAZEM

329 736,45 zł

 

Kolejny III nabór w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi odbył się w dniu 11 września 2013 roku. Zostało złożonych 7 wniosków z czego jedna gmina – Tryńcza, zrezygnowała z udziału w programie. W sumie pomoc finansową uzyskało 6 gmin na łączną wartość 53 510 zł.

 

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2013 roku w III naborze Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

 

  Lp.

Nazwa podmiotu/Gmina

Nazwa zadania

Kwota  przekazanej dotacji

1

Haczów

Dokończenie ogrodzenia stadionu sportowego

10 000,00

2

Jedlicze

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Porębach

3 670,00

3

Padew Narodowa

Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego (chłodni, naczyń kuchennych oraz sprzętu AGD), Remont kuchni w budynku wiejskim.

10 000,00

4

Pilzno

Budowa trybun przy boisku szkolnym w Strzegocicach

9 840,00

5

Pruchnik

Zakup doposażenia remizy OSP Świebodna (wyposażenie kuchni, sali)

10 000,00

6

Tuszów Narodowy

Budowa ogrodzenia boiska sportowego

10 000,00

RAZEM

53 510 zł

 

W 2013 roku zostało zrealizowanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 77 projektów na kwotę 726 280,20 zł.

 

Sołectwa, które w ramach Programu zrealizowały zadania najlepiej oddające ideę Odnowy Wsi, czyli pobudzały aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, starały się poprzez realizowane zadania zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne oraz zachowywać dziedzictwo kulturowe, zostały wyróżnione:

1. Sołectwo Obarzym (gmina Dydnia) za realizację zadania pod nazwą: Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji wiejskich,

2. Sołectwo Basznia Dolna (gmina Lubaczów) za realizację zadania pod nazwą: Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez rozbudowę placu grillowego oraz otoczenia – etap II,

3. Sołectwo Kraczkowa (gmina Łańcut) za realizację zadania pod nazwą: Kraczkowska zagroda regionalna – wykonanie planu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zagrodę, remont ogrodzenia oraz prace renowacyjne przy zgromadzonych eksponatach

4. Sołectwo Nowa Wieś (gmina Trzebownisko) za realizację zadania pod nazwą: Dzień dobrego sąsiada,

5. Sołectwo Zbydniów (gmina Zaleszany) za realizację zadania pod nazwą: Nasza mała ojczyzna – Zbydniów.