odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Odnowa wsi to proces.

Pojedyncze projekty, nawet te które „odnawiają" wieś, nie są odnową wsi w rozumieniu wdrażanej przez nas idei. Odnowa wsi to proces który zakłada planowe podejście do zagadnienia, dlatego bardzo ważne w początkowym etapie uczestnictwa w Programie są warsztaty i wypracowana na nich strategia.

 

 1. Idea odnowy wsi ma swój początek w połowie lat 70-tych XX w. w Niemczech. W Polsce – rok 1997 – Opolszczyzna jako pierwsza zaczęła wprowadzać pomysł na odnowę wsi. Odnowa wsi stosunkowo wcześnie rozpoczęła się w Dolnej Austrii, gdzie w 1984 roku utworzono Krajowe Biuro ds. Odnowy Wsi, a już w 1987 odbył się I Kongres Odnowy Wsi, który przyczynił się do rozpropagowania idei odnowy wsi w całej Europie Zachodniej. W 1999 roku po 15 latach funkcjonowania programu uczestniczyło w nim około 500 wsi a liczba zrealizowanych projektów przekroczyła 1000.
 2. Podkarpacki Program Odnowy Wsi to proces szeroko pojętej poprawy warunków życia na wsi oraz jej ekonomicznej niezależności. Odnowa Wsi, to kształtowanie warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Odnowa Wsi jako odrębny nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości. Program powstał między innymi w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz wnioski wynikające z wdrażania przez samorząd województwa niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i stanowi próbę zapobieżenia niekorzystnym tendencjom związanym z zanikiem tradycyjnych elementów od zawsze towarzyszących polskiej wsi zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Jest też swego rodzaju probierzem rozwoju świadomości lokalnych grup liderów wiejskich.

 

Do głównych celów Programu należą:

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskich.

2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej.

Program sprzyja zmianom strukturalnym obszarów wiejskich, które wiążą się między innymi z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi i bardzo mocno promuje postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który polega między innymi na przejmowaniu przez tradycyjną wieś nowych funkcji (np. turystycznych czy biznesowych), uniezależniając ją tym samym od tradycyjnie pojmowanego rolnictwa.

 

Uczestnictwo sołectwa w Programie wymaga spełnienia następujących warunków:

Wymagania w stosunku do sołectwa

 • utworzenia grupy odnowy wsi w składzie do 10 osób,
 • wskazania lidera grupy odnowy,
 • podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy wsi, która określa osobę lidera grupy odnowy oraz imienny skład grupy odnowy,
 • przeprowadzenie warsztatów służących opracowaniu lub aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi z udziałem grupy odnowy wsi,
 • przyjęcie przez zebranie wiejskie opracowanego lub zaktualizowanego Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.

Wymagania w stosunku do gminy

 • podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu,
 • powołanie gminnego koordynatora Programu,
 • zabezpieczenie środków na partycypację w Programie stosowną uchwałą Rady Gminy,
 • ustalenia zasad wsparcia dla sołectw uczestniczących w Programie,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenie stosowną uchwałą Rady gminy Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi,
 • w programie w relacjach z gminą oraz samorządem województwa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program.pdf)Program.pdf[PPOW]2205 kB