odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 32/857/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyjął zmianę Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nowe złożenia dotyczą utworzenia „Uniwersytetu Samorządności”, przedsięwzięcia uzupełniającego funkcjonujący już PPOW, wspófinansowanego ze środków pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego.

Powstanie „Uniwersytetu Samorządności” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Okazją do podjęcia takiej inicjatywy jest stuletnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość potrzeb lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Główne założenia i funkcje jakie spełni „Uniwersytet Samorządności” to:

 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,      
 • propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego,
 • realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego) społeczeństwa podkarpackich obszarów wiejskich,
 • przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do realizacji funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni),
 • poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich
  i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego,
 • propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego),
 • przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP,
 • prezentacja dobrych praktyk,
 • konsolidacja i integracja potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

Program zakłada powstanie przynajmniej jednej placówki „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego.

Realizacja koncepcji polega na wykonaniu dwóch etapów. I etap inwestycyjny obejmuje przygotowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych (2019 rok). Natomiast drugi etap polegać będzie na realizacji zadeklarowanych w 2019 r. założeń edukacyjnych (z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury) za pośrednictwem podmiotów szkolących (2020 rok).

W ramach realizacji Inicjatywy, w najbliższym czasie zostaną uchwalone i przyjęte przez Zarząd Województwa Podkarpackiego szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w 2019 roku w zakresie „Uniwersytetu Samorządności”. 

Wraz z regulacjami prawnymi dotyczącymi Programu i zasad jakimi mają kierować się beneficjenci ubiegający się o wsparcie, zostanie również wskazany termin naboru wniosków o pomoc finansową, który będzie ogłoszony niebawem.