odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 22 stycznia 2019 r. podjął Uchwałę Nr 19/423/19 w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Dokument ten zawiera szczegółowe zasady na jakich Beneficjenci mogą wnioskować o pomoc finansową z Programu w 2019 roku.

O pomoc finansową z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mogą ubiegać się te gminy, które przystąpiły do Programu w 2017 r. W 2019 roku beneficjenci zyskali możliwość zmiany sołectwa.  

Wraz z regulacjami prawnymi dotyczącymi uruchomienia Programu w 2019 r. został również ustalony termin naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu województwa.

Nabór wniosków odbędzie się w okresie: od 1 lutego do 8 marca 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

-        Sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (p. 432),

-        Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (parter).

Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie 1.02-08.03.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie PROW UMWP pod nr tel.: 17 747 69 09, 17 747 6948.