W dniu 26 czerwca br. obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego, który przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla 69 Gmin na kwotę: 681 190,68 zł. w roku 2017 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Środki finansowe przyznawane są beneficjentom w limicie dostępnym w ramach budżetu przewidzianego na dany rok realizacji Programu. O przyznaniu pomocy decyduje większa liczba punktów na liście rankingowej.

Następnym etapem będzie zawarcie umów o dofinasowanie zadań.