odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W dniu 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 315/6623/17 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w 2017 roku dla naboru wniosków przeprowadzonego  w dniach 21 kwietnia do 12 maja 2017 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy z budżetu województwa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 97 wniosków. 96 przedłożonych aplikacji przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 77 do 42. Jeden z Beneficjentów wycofał swój wniosek na etapie weryfikacji przedłożonych dokumentów.

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 96 wniosków na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą 2 846 213,96 zł, z czego kwota pomocy to 946 778,05 zł.

Decyzja, ilu gminom zostanie udzielona pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach PPOW na 2017, na realizację zadań w sołectwach zgłoszonych do Programu, zostanie podjęta w czasie sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 26 czerwca br.  

Kolejnym krokiem w realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, będzie podpisywanie umów o dofinansowanie zadań.