odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W związku z uruchomieniem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do Programu przyjmowane będą tylko w formie pisemnej do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć stosowną Uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie przystąpienia sołectwa do Programu oraz Uchwałę Rady Gminy akceptującą udział w PPOW na lata 2017-2020.  

Do Programu gmina może przystąpić tylko w pierwszym roku jego trwania, natomiast w 2019 będzie możliwość zmiany zgłoszonego sołectwa. O pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w ramach PPOW mogą ubiegać się gminy, które zgłoszą sołectwo do udziału w Programie do dnia 30 kwietnia 2017 roku,  z wyłączeniem sołectw, które brały udział w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2011-2016.

W załączeniu umieszczamy wzory uchwał oraz Sołeckiej Strategii Rozowju Wsi, pomocnych przy tworzeniu własnych regulacji, dotyczących przystąpienia do PPOW 2017-2020.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 17-747 69 09 i 17-747 69 48.

 Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów