odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

30 kwietnia 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące uruchomienia nowej Inicjatywy pn. „Uniwersytet Samorządności” w ramach funkcjonującego już Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin i różnych organizacji z terenu województwa podkarpackiego zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”  w ramach PPOW. Podczas szkolenia zostały omówione kwestie dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w 2019 roku w ramach Inicjatywy. Poruszono również tematy z zakresu kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów do dofinasowania w oparciu o zatwierdzone regulacje prawne. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny uczestników.

Jednocześnie przypominamy, o trwającym naborze wniosków o pomoc finansową na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”, który kończy się w dniu 10 maja br.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (p. 432), Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (parter). Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 10.05.2019 r.

Powstanie „Uniwersytetu Samorządności” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Zadaniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość potrzeb lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Program zakłada powstanie przynajmniej jednej placówki „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie PROW UMWP pod nr tel.: 17 747 69 09, 17 747 6948.